Cennik realitných služieb spoločnosti PASS REALITY, s. r. o.

Ceny uvedené v tomto cenníku sú základné ceny služieb PASS REALITY. Konkrétne podmienky sprostredkovania sú vždy dojednávané na individuálnej báze, na základe dohody medzi klientom a realitnou kanceláriou.


Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE:
do 99 000 EUR 3,6 % z kúpnej ceny, najmenej 2.400 EUR
od 100.000 EUR 3,6 % z kúpnej ceny

Provízia za sprostredkovanie predaja je splatná výlučne v prípade, že dôjde k uzatvoreniu kúpnej, alebo obdobnej zmluvy medzi objednávateľom realitných služieb a klientom predstaveným realitnou kanceláriou v súlade s objednávkou a všeobecnými obchodnými podmienkami. Dojednaná provízia predstavuje celú a úplnú odmenu realitnej kancelárie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

 

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (vrátane cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 500 EUR.

 

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

 • Nábor nehnuteľnosti - 300 €
  • Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).
 • Inzerovanie nehnuteľnosti - 2,00 € / deň
  • Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) vo výške 2,0 € / deň.
 • Obhliadky - 150€ / mesačne 
  • Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).
 • Osobná asistencia -  30 € / za každú začatú polhodinu
  • Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 20 € / za každú začatú polhodinu.
  • Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.
 • Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie - variabilné
  • Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:
   1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
   2. paušálnej sumy 30 € ako náhradu za strávený čas a
   3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.
  • V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky: www.google.com/maps -“získať trasu“.
  • Príklad:
   Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 20 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)
  • V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.
 • Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) - 200  €
  • Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 
 • Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy - 300 €
  • Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).
 • Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy - 200 €
  • Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
 • Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti - 2,4 % z celkovej kúpnej ceny